Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Diëtistenpraktijk DE MEERMIN

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en
  zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
  Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 2. Verhindering
  Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient
  hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
  Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail of WhatsApp te worden gedaan.

 3. Tarieven
  Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar.
  In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
  Diëtistenpraktijk DE MEERMIN hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars.
  Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
  Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven onder de tab Afspraak maken, of
  navragen bij uw diëtist.

 4. Beëindigen behandeling
  De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte
  afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
  De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

 5. Betaling en declaraties
  In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de
  zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, direct bij levering van de dienst(en) of met een
  betalingstermijn van 30 dagen. De opdrachtgever kan De Meermin ook machtigen om het
  verschuldigde bedrag te innen.

 6. Uitblijven van betaling
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat
  daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de
  desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten
  worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke
  kosten.

 7. Incasso
  De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
  In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met €10,00.
 1. Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de
  opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 2. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De
  diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband
  met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 3. Klachten
  DE MEERMIN doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
  Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de
  diëtist zelf of contact op te nemen met De MEERMIN.
  Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl
  Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar:
  T 030 23 18 225 of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.
  Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

 4. Contactgegevens
  Diëtistenpraktijk DE MEERMIN
  Correspondentieadres: Oranjerie 24, 2316 ZK Leiden
  www.de-meermin.nl
  info@de-meermin.nl
KWALITEITSGEREGISTREERD 
tot 25-04-2026  M. Vlasveld